Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring BV Soccor

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 29 februari 2024.

De BV Soccor (Orthodontie Carpentier) neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe de BV Soccor uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), de Belgische Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018, en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Hierna zal u stapsgewijs alle informatie terugvinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@orthodontiecarpentier.be of 03 435 85 45

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de BV Soccor, Door Vertraetelei 45, 2930 Brasschaat.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder ‘persoonsgegevens’ begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’).

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Bij de BV Soccor zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt verwerkt worden. Enkel wat noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen en uw belangen wordt bijgehouden.

Persoonsgegevens die de BV Soccor van u kan ontvangen en verwerken, zijn:

 • Gegevens van professionele aard zoals beroepsbekwaamheid, praktijkgegevens, RIZIV-nummer, financiële identificatiegegevens.
 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer.
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Interactiegegevens zoals IP-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie afkomstig uit contactformulieren.
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling.

4. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De BV Soccor verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

De BV Soccor kan uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Bedrijfsvoering, beleid, administratie en financiën.
 • Leveranciersbeheer.
 • Klantenbeheer.
 • Statistisch onderzoek.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Alle andere door u verzochte diensten.

De rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming. De verwerking van uw persoonsgegevens door de BV Soccor berust in de regel op uw toestemming.
 • Daarnaast kan de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Orthodontie Carpentier kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nagaan of uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u en de BV Soccor betrokken zijn.
 • Uiteindelijk kan de verwerking ook het gevolg zijn van een wettelijke verplichting.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt en kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en zij zijn niet vrij toegankelijk.

5. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De bewaringstermijn is afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens verzameld worden.

Criteria voor de duurtijd van de bewaring zijn: de doelen van de bewaring, onze wettelijke verplichting om uw gegevens voor een wettelijk bepaalde termijn bij te houden, de duurtijd van de periode waarvoor we met u in relatie treden.

Wij verbinden ons ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

7. Geven wij gegevens door aan derden?

De BV Soccor zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet toegestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

De BV Soccor kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dit geval sluiten wij een contract met deze derde partij, een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’, waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens. Buiten deze gevallen zullen wij uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Buitenlandse gegevensoverdracht

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont of naar derde partijen die uw gegevens kunnen (laten) verwerken in het buitenland namens ons en volgens onze instructies. Deze overdracht kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

9. Uw rechten

9.1. Toegang

Vooreerst heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kan ons steeds contacteren om een kopie te krijgen van al uw gegevens die door ons worden verwerkt.

9.2. Verbetering

Merkt u dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn? Aarzel niet om contact op te nemen met ons zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

9.3. Intrekking

U beschikt steeds over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

9.4. Overdracht

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en deze verder over te dragen.

9.5. Bezwaar en klachten

Indien u enig bezwaar hebt, zullen wij de iedere verwerking opschorten.
U hebt eveneens steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefonisch bereikbaar via +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. Cookiebeleid

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren, zoals de bezochte pagina’s of de duur van het bezoek.

Cookies zorgen ervoor dat wij u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Met uw akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze cookies en het analyseren van uw gegevens.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

11. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om het gegevensgebruik door de BV Soccor correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld, maar u kan steeds terecht op onze website om de meest geactualiseerde versie te raadplegen. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

12. Contact

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren via info@orthodontiecarpentier.be of 03 435 85 45
We helpen u graag verder.

Cookieverklaring BV Socor

Deze cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van de BV Socor (Orthodontie Carpentier). De BV Socor is een BV naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Door Vertraetelei 45, 2930 Brasschaat, die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0676.394.361.

Deze cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door de BV Socor. Deze cookieverklaring moet samen worden gelezen met onze privacyverklaring, die u op onze website kan terugvinden en op ieder moment kan opvragen. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website.

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze cookieverklaring, kan u ons steeds contacteren via info@orthodontiecarpentier.be of 03 435 85 45

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw inloginformatie, te kunnen bijhouden zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enzovoort.
Meer informatie over cookies zal u kunnen terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via volgende hyperlink:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies

De Europese Unie biedt eveneens bijkomende informatie: https://gdpr.eu/cookies/

2. Welke cookies gebruiken wij?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er op geautomatiseerde wijze informatie verzameld door middel van cookies. Er worden ook andere technologieën gebruikt zoals bijvoorbeeld pixel tags, browser analysis tools, server logs en web beacons voor de doeleinden beschreven in deze cookieverklaring. De informatie die hieronder wordt gegeven over cookies is ook van toepassing op die technologieën.

Wij gebruiken zowel eigen cookies als cookies van derden. Daarbij onderscheiden wij sessiecookies en permanente cookies.

2.1. Eigen cookies

Deze cookies worden door de BV Socor zelf geplaatst op haar website.

A.
Wij gebruiken enkel strikt noodzakelijke cookies, die bijvoorbeeld de veiligheid van onze website garanderen.

B.
Wij gebruiken enkel strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies. Strikt noodzakelijke cookies garanderen bijvoorbeeld de veiligheid van onze website. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw logingegevens of taalvoorkeuren kunnen worden bewaard.

C.

  • Ten eerste zijn er de strikt noodzakelijke cookies, die bijvoorbeeld de veiligheid van onze website garanderen.
  • Daarnaast hanteren wij hoofdzakelijk functionele cookies, waardoor uw logingegevens bijvoorbeeld kunnen worden bewaard.
  • Cookies voor webanalyse gebruiken wij om de website te optimaliseren en te verbeteren.
  • Cookies voor personalisatie gebruiken wij om u een persoonlijke website aan te bieden. Hierbij combineren wij klikgedrag en andere gegevens die u bij ons achterlaat wanneer u klant bent van de BV Socor.
2.2. Cookies van derden

Dit zijn cookies die door andere partijen worden geplaatst. Deze gebruiken wij om u relevante advertenties op websites van derden en sociale media te tonen waarbij uw internetgedrag kan worden gevolgd door deze partijen.

2.3. Sessiecookies en permanente cookies

Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser afsluit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het unieke sessienummer dat wordt gekoppeld aan iedere bezoeker.

Permanente cookies blijven bewaard op het toestel van de gebruiker gedurende een bepaalde periode. Het meest evidente voorbeeld zijn uw logingegevens indien u ervoor koos om deze te bewaren.

3. Hoe kan ik mijn instellingen wijzigen?

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt wijzigen, kan u dit ook steeds doen via de instellingen van uw browser. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld verdere aanwijzingen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge :
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Firefox :
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari :
https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Meer informatie over het verwijderen en het blokkeren van cookies, kan u vinden op volgende website: https://allaboutcookies.org/

Onthoud echter dat, als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, bepaalde onderdelen van de website of sommige elementen niet toegankelijk kunnen zijn en/of minder goed worden weergegeven. Het kan ook zijn dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken, en/of dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed functioneren.

4. Uw rechten

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën kunnen aan u worden gelinkt, en laten toe om u te identificeren als natuurlijke persoon. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze privacyverklaring van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

U vindt uw rechten terug in onze privacyverklaring..

5. Bewaartermijn van uw gegevens

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen naargelang de levensduur van de cookie. Wij bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de gegevens werden verzameld.

U vindt hierover meer informatie terug in onze privacyverklaring.

6. Contact

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren via info@orthodontiecarpentier.be of 03 435 85 45

We helpen u graag verder.